Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh công bố thông tin tuyển sinh Khóa 47 Đại học chính quy năm 2021

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) công bố thông tin tuyển sinh Đại học chính quy Khóa 47 năm 2021. Trong đó, Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA) tuyển sinh 5.850 chỉ tiêu, với 29 ngành/chuyên ngành và UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) tuyển sinh 500 chỉ tiêu, với 10 ngành/chuyên ngành (trong đó 04 ngành UEH – Phân hiệu Vĩnh Long tuyển sinh toàn quốc gồm Ngành Kinh doanh nông nghiệp, Thương mại điện tử, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và Ngôn ngữ Anh).

Với các Tổ hợp xét tuyển:

– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.

– Tổ hợp V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật.

1. Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA) – 5.850 chỉ tiêu, với 29 ngành/chuyên ngành:

1.1. Chương trình chuẩn và chất lượng cao

TT

Ngành

Chuyên ngành

Điểm trúng tuyển các năm

đăng ký xét tuyển

Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Kinh tế

– Kinh tế học ứng dụng

20.70

23.30

26.20

7310101

A00, A01, D01, D07

100

– Kinh tế chính trị

19.00

2

Kinh tế đầu tư

– Ngành Kinh tế đầu tư

– Chuyên ngành Thẩm định giá và Quản trị tài sản

20.70

7310104

A00, A01, D01, D07

200

3

Bất động sản

7340116

A00, A01, D01, D07

100

4

Quản trị nhân lực

7340404

A00, A01, D01, D07

100

5

Kinh doanh nông nghiệp

19.00

7620114

A00, A01, D01, D07

50

6

Quản trị kinh doanh

– Quản trị

21.40

24.15

26.40

7340101

A00, A01, D01, D07

700

– Quản trị chất lượng

– Quản trị khởi nghiệp

– Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo

7

Kinh doanh quốc tế

– Ngành Kinh doanh quốc tế

22.80

25.10

27.50

7340120

A00, A01, D01, D07

450

– Chuyên ngành Ngoại thương

22.60

8

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

27.60

7510605

A00, A01, D01, D07

100

9

Kinh doanh thương mại

21.70

24.40

27.10

7340121

A00, A01, D01, D07

200

10

Marketing

22.40

24.90

27.50

7340115

A00, A01, D01, D07

200

11

Tài chính – Ngân hàng

– Tài chính công

20.00

23.10

25.80

7340201

A00, A01, D01, D07

950

– Quản lý thuế

– Ngân hàng

– Tài chính

– Thị trường chứng khoán

17.50

– Đầu tư tài chính

19.00

– Ngân hàng đầu tư

18.00

– Ngân hàng quốc tế

– Thuế trong kinh doanh

18.80

– Quản trị hải quan – ngoại thương

21.20

– Quản trị tín dụng

12

Bảo hiểm

22.00

7340204

A00, A01, D01, D07

50

13

Tài chính quốc tế

– Ngành Tài chính quốc tế

26.70

7340206

A00, A01, D01, D07

100

– Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính

14

Kế toán

– Kế toán công

20.40

22.90

25.80

7340301

A00, A01, D01, D07

650

– Kế toán doanh nghiệp

15

Kiểm toán

20.40

22.90

25.80

7340302

A00, A01, D01, D07

150

16

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

– Quản trị lữ hành

– Quản trị du thuyền

21.60

23.90

25.40

7810103

A00, A01, D01, D07

150

17

Quản trị khách sạn

– Quản trị khách sạn

22.20

24.40

25.80

7810201

A00, A01, D01, D07

150

– Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

21.40

18

Toán kinh tế

– Toán tài chính

19.20

21.83

25.20

7310108

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

100

– Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

 —

19

Thống kê kinh tế

– Thống kê kinh doanh

19.39

21.81

25.20

7310107

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

50

20

Hệ thống thông tin quản lý

– Hệ thống thông tin kinh doanh

20.01

23.25

26.30

7340405

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

 

100

– Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

17.61

21

Thương mại điện tử

21.21

23.25

26.30

7340122

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

100

22

Khoa học dữ liệu

24.80

7480109

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

50

23

Kỹ thuật phần mềm

19.00

22.51

25.80

7480103

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

50

24

Ngôn ngữ Anh

– Tiếng Anh thương mại

22.50

24.55

25.80

7220201

D01, D96

Tiếng Anh hệ số 2

150

25

Luật kinh tế

– Luật kinh doanh

20.30

23.00

24.90

7380107

A00, A01, D01, D96

150

26

Luật

– Luật kinh doanh quốc tế

20.50

23.00

24.90

7380101

A00, A01, D01, D96

50

27

Quản lý công

17.50

21.60

24.30

7340403

A00, A01, D01, D07

50

28

Kiến trúc đô thị

– Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh

7580104

A00, A01, D01, V00

50

29

Quản lý bệnh viện

18.00

21.80

24.20

7720802

A00, A01, D01, D07

50

– Chương trình Chuẩn: Đối với các ngành lấy điểm trúng tuyển chung cho nhiều chuyên ngành thì sau 02 học kỳ sẽ xét nguyện vọng vào các chuyên ngành đó, căn cứ vào kết quả học tập và chỉ tiêu của từng chuyên ngành.

– Chương trình Cử nhân Chất lượng cao: Ngành/chuyên ngành đào tạo Kinh tế đầu tư, Thẩm định giá và Quản trị tài sản, Kinh doanh thương mại, Marketing, Kiểm toán, Luật kinh doanh, Quản trị(*), Kinh doanh quốc tế(*), Ngoại thương(*), Tài chính(*), Ngân hàng(*), Kế toán doanh nghiệp(*).

(*) Ngành/Chuyên ngành có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

1.2. Chương trình Cử nhân tài năng

TT

Ngành

Điểm trúng tuyển năm 2020

Mã đăng ký xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Quản trị kinh doanh

26.00

7340101_01

A00, A01, D01, D07

100

2

Kinh doanh quốc tế

7340120_01

A00, A01, D01, D07

100

3

Marketing

7340115_01

A00, A01, D01, D07

100

4

Tài chính – Ngân hàng

7340201_01

A00, A01, D01, D07

100

5

Kế toán

7340301_01

A00, A01, D01, D07

100

– Chương trình Cử nhân tài năng (ISB BBUS) của Viện ISB là chương trình chính quy do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp bằng, được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sinh viên đầu vào Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS có thành tích học tập xuất sắc từ các trường chuyên, trọng điểm của cả nước.

1.3. Chương trình Liên kết: Chương trình liên kết Đại học Victoria Of Wellington (VUW) và Chương trình Cử nhân Quốc tế WSU-BBUS liên kết Đại học Western Sydney, Australia (WSU).

2. Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) – 500 chỉ tiêu với 10 ngành/chuyên ngành.

TT

Ngành

Chuyên ngành

Điểm trúng tuyển năm 2020

Mã đăng ký xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Kinh doanh nông nghiệp (1)

16.00

7620114

A00, A01, D01, D07

30

2

Quản trị kinh doanh

– Quản trị

16.00

7340101

A00, A01, D01, D07

60

3

Kinh doanh quốc tế

16.00

7340120

A00, A01, D01, D07

70

4

Marketing

7340115

A00, A01, D01, D07

60

5

Tài chính – Ngân hàng

– Ngân hàng

16.00

7340201

A00, A01, D01, D07

60

6

Kế toán

– Kế toán doanh nghiệp

16.00

7340301

A00, A01, D01, D07

60

7

Thương mại điện tử (1)

16.00

7340122

A00, A01, D01, D07

(Môn Toán hệ số 2)

30

8

Luật kinh tế

– Luật kinh doanh

7380107

A00, A01, D01, D96

40

9

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (1)

– Quản trị lữ hành

7810103

A00, A01, D01, D07

50

10

Ngôn ngữ Anh (1)

– Tiếng Anh thương mại

7220201

D01, D96

(Tiếng Anh hệ số 2)

40

Ghi chú: (1) Các ngành có phạm vi tuyển sinh trong cả nước. Các ngành còn lại tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Thông tin tuyển sinh thường xuyên được cập nhật tại: https://tuyensinhdaihoc.ueh.edu.vn/.