Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Thuế (Khối ngành xa) (Văn bằng 2)

                                                       Thuế

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 
 • Kinh tế vi mô 
 • Quản trị học
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ
Kiến thức cơ sở ngành
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính căn bản
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Hoạch định thuế
 • Nguyên lý tài chính – ngân hàng
 • Tài chính công
 • Kiểm toán căn bản
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Kế toán tài chính theo IFRS
 • Kế toán quản trị
 • Luật doanh nghiệp
Kiến thức chuyên ngành
 • Thuế gián thu
 • Thuế trực thu
 • Quản lý thuế
 • Thuế quốc tế
 • Nghiên cứu khoa học và kỹ năng viết học thuật
 • Kiểm toán báo cáo tài chính
Tự chọn 3 trong 6 
 • Thuế tài sản
 • Đạo đức thuế
 • Ngân hàng thương mại
 • Kiểm toán công nghệ thông tin
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Thuế trong mua bán và sáp nhập
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
Tổng số tín chỉ: 79 tín chỉ
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.