Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Quản trị bệnh viện (Khối ngành xa) (Văn bằng 2)

                                                       Quản trị bệnh viện

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 
 • Kinh tế vi mô
 • Nguyên lý kinh doanh số
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 62 tín chỉ
Kiến thức cơ sở ngành
 • Quản lý y tế và hệ thống CSSK
 • Thuật ngữ y khoa và bệnh lý học
 • Dịch tễ học
 • Quản lý chăm sóc và điều trị
 • Quản trị điều hành bệnh viện
 • Kế toán quản trị
 • Kế toán công
 • Chọn 1 trong 2: Quản trị hành chính bệnh viện; Pháp luật, y đức và chính sách y tế
 • Phương pháp nghiên cứu trong y khoa và quản lý
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị tài chính bệnh viện và bảo hiểm y tế
 • Quản trị chiến lược bệnh viện
Kiến thức chuyên ngành
 • Quản trị hệ thống thông tin bệnh viện
 • Quản trị chuỗi cung ứng dươc và thiết bị y tế bệnh viện
 • Kinh tế y tế trong chăm sóc sức khỏe
 • Marketing dịch vụ y tế
 • Quản trị chất lượng dịch vụ bệnh viện
 • Quản trị dự án
Tự chọn 3 trong 8 
 • Quản trị rủi ro chăm sóc sức khỏe
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Phân tích định lượng dành cho nhà quản trị
 • Quản trị dược trong bệnh viện
 • Quản lý dinh dưỡng bệnh viện
 • Cơ sở dữ liệu
 • Hệ hỗ trợ quản trị thông minh (BI)
 • Thương mại điện tử
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
Tổng số tín chỉ: 78 tín chỉ
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị bệnh viện có năng lực đảm nhiệm các vị trí công việc bắt đầu từ vị trí các quản trị viên cơ sở đến vị trí quản lý cấp trung tại các bệnh viện, phòng khám và các tổ chức y tế như: nhà quản trị phụ trách các chức năng tài chính, nhân sự, quan hệ công chúng, quản trị cung ứng, chất lượng dịch vụ, vận hành hệ thống điều trị và chăm sóc sức khỏe.