Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Văn bằng 2)

                                                       Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 51 tín chỉ
Kiến thức cơ sở ngành
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị học
 • Quản trị tài chính
 • Kinh doanh quốc tế
Kiến thức chuyên ngành
 • Quản trị tồn kho và kho vận
 • Vận tải và bảo hiểm
 • Logistics quốc tế
 • Phân tích kinh doanh
 • Mô phỏng kinh doanh
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Chuỗi cung ứng trong TMĐT
 • Mua hàng và cung ứng toàn cầu
 • Thiết kế giải pháp chuỗi cung ứng/logistics
Kiến thức chuyên ngành tự chọn: 
Module 1: Vận hành chuỗi cung ứng/logistics
Chọn 1 trong 3: 
 • Quản trị bán lẻ
 • Quản trị dịch vụ
 • Quản trị bán hàng

Module 2: Marketing trong QLCCU

Chọn 1 trong 3: 
 • Marketing trong kỷ nguyên số
 • Nghiên cứu marketing
 • Marketing trong kinh doanh

Module 3: Công nghệ ứng dụng trong QLCCU

Chọn 1 trong 2: 
 • ERP trong quản trị sản xuất
 • Công nghệ và đổi mới trong QLCCU

Module 4: Quản lý tổ chức doanh nghiệp 

Chọn 1 trong 3: 

 • Hành vi tổ chức trong kinh doanh
 • Quản trị sự thay đổi
 • Quản trị đa văn hóa
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
Tổng số tín chỉ: 61 tín chỉ
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.