Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Kinh tế đầu tư (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Văn bằng 2)

                                                       Kinh tế đầu tư

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 54 tín chỉ
Kiến thức cơ sở ngành
 • Kinh tế học tài chính
 • Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế
 • Kinh tế vi mô ứng dụng
 • Kinh tế vĩ mô ứng dụng
 • Kinh tế phát triển
 • Phân tích dự án đầu tư
 • Trực quan hóa và hệ thống thông tin địa lý
 • Phân tích và quản lý đầu tư
Kiến thức chuyên ngành
 • Thực hành thẩm định dự án
 • Chọn 1 trong 2: Đầu tư và marketing kỹ thuật số; Học phần tự chọn tự do 1
 • Phát triển và marketing địa phương
 • Chọn 1 trong 2: Phân tích và quản lý đầu tư nâng cao; Học phần tự chọn tự do 2
 • Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
 • Đánh giá tác động các chương trình và dự án
Kiến thức chuyên ngành tự chọn: 
 • Chọn 1 trong 3: Phân tích dữ liệu lớn trong đầu tư và kinh doanh; Chiến lược marketing; Kinh tế công
 • Chọn 1 trong 3:Cơ sở dữ liệu; Thẩm định tín dụng; Kế hoạch và chính sách công
 • Chọn 1 trong 3:Kỹ thuật lập trình với Stata và Python; Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng; Phương pháp định tính ứng dụng
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
Tổng số tín chỉ: 64 tín chỉ
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.