Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Kinh tế chính trị (Khối ngành xa) (Văn bằng 2)

                                       Kinh tế chính trị

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 6 tín chỉ

 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ
Kiến thức ngành
 • Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
 • Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công
 • Quản trị chiến lược các tổ chức công
 • Đường lối kinh tế của ĐCSVN
 • Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế
 • Quản trị các tổ chức công
 • Thẩm định dự án đầu tư công
 • Tài chính công
 • Logic học
 • Các lý thuyết kinh tế phương tây hiện đạ
Kiến thức chuyên ngành
Bắt buộc
 • Kinh tế chính trị – phần tư bản chủ nghĩa
 • Kinh tế chính trị – phần thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Triết học – phần Chủ nghĩa duy vật biện chứng
 • Phân tích chính sách công
 • Triết học – phần Chủ nghĩa duy vật lịch sử
 • Chính sách kinh tế – xã hội
 • Lịch sử các học thuyết kinh tế
 • Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin
Tự chọn
 • Kinh tế quốc tế
 • Luật đầu tư và quản lý tài sản công
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế
 • Khoa học chính trị

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 76 tín chỉ

 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.