Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Kinh tế chính trị (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Văn bằng 2)

                                                       Kinh tế chính trị

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 51 tín chỉ
Kiến thức cơ sở ngành
 • Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
 • Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công
 • Đường lối kinh tế của ĐCSVN
 • Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế
 • Quản trị các tổ chức công
 • Thẩm định dự án đầu tư công
 • Logic học
Kiến thức chuyên ngành
 • Kinh tế chính trị – phần tư bản chủ nghĩa
 • Kinh tế chính trị – phần thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Triết học – phần Chủ nghĩa duy vật biện chứng
 • Phân tích chính sách công
 • Triết học – phần Chủ nghĩa duy vật lịch sử
 • Chính sách kinh tế – xã hội
 • Lịch sử các học thuyết kinh tế
 • Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin
Tự chọn
 • Chọn 1 trong 2: Kinh tế quốc tế; Luật đầu tư và quản lý tài sản công
 • Chọn 1 trong 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế; Khoa học chính trị
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
Tổng số tín chỉ: 61 tín chỉ
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Cơ quan, tổ chức

(Organization)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

Các cơ quan nghiên cứu

– Chuyên viên nghiên cứu, làm việc tại các cơ quan nghiên cứu kinh tế, các cơ quan hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam hoặc nước ngoài.

– Chuyên viên nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, viện kinh tế

– Nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực liên quan đến kinh tế chính trị

– Xây dựng đề cương nghiên cứu các lĩnh vực kinh tế, chính trị

– Thực hiện các đề tài nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực kinh tế chính trị

– Khảo sát thu thập các dữ liệu để thực hiện các đề tài nghiên cứu

– Viết báo cáo kết quả nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Kinh tế chính trị Làm viáo cáo kết quả nghiên cứu liên quan đ

Giảng viên

-Giảng viên các trường đại học, cao đẳng giảng dạy môn Kinh tế chính trị.

-Giảng viên trong hệ thống Học viện chính trị, trường chính trị tỉnh, thành phố.

– Giảng dạy môn Kinh tế chính trị tại các trường đại học, cao đẳng

– Giảng dạy môn Kinh tế chính trị tại các học viện chính trị, các trường chính trị

– Báo cáo các chuyên đề và kinh tế, chính trị

– Khảo sát, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế chính trị.

– Biên soạn bài giảng môn Kinh tế chính trị

– Hướng dẫn thảo luận các chuyên đề kinh tế, chính trị.

– Xây dựng, hướng dẫn thảo luận các chuyên đề kinh tế, chính trị

Lĩnh vực báo chí, tuyên truyền

-Làm việc trong các lĩnh vực báo chí, truyền thông.

– Biên tập viên các toà soạn báo, tạp chí, mảng chuyên về kinh tế, chính trị

– Tuyền truyền viên các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Kinh tế chính trị

– Viết bài cho báo, tạp chí lĩnh vực liên quan đến kinh tế chính trị

– Làm việc cho báo, tạp chí tuyên giáo

Các khu vực công và tư

– Làm việc trong các khu vực kinh tế – xã hội công và tư

– Cán bộ hành chính trong các doanh nghiệp

– Cán bộ đoàn trong các doanh nghiệp

– Cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp

– Phòng công đoàn trong các doanh nghiệp