Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (Khối ngành xa) (Văn bằng 2)

Tiếng Anh thương mại         

Người học đã tốt nghiệp đại học chính quy có trình độ tiếng Anh đầu vào tương đương B1 theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Ấu (CEFR)