Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (Khối ngành xa) (Văn bằng 2)

Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

 • Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cấp.
 • Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: Văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Xét tuyển thẳng: người dự tuyển đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy của UEH hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ các trường đại học mà ngành đào tạo đã tốt nghiệp thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) với ngành đăng ký dự tuyển.
 • Xét tuyển: người dự tuyển (không thuộc diện xét tuyển thẳng) đã có văn bằng tốt nghiệp đại học với ngành đào tạo thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) hoặc khối ngành xa đối với ngành đăng ký dự tuyểncó tổng điểm kết quả học tập của 02 (hai) học phần hoặc môn học thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển theo quy dịnh đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định.

Kiến thức giáo dục đại cương: 6 tín chỉ

 • Kinh tế vi mô
 • Nguyên lý kế toán

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Quản trị du lịch
 • Khoa học quản trị
 • Quản trị hiệu quả
 • Quản trị đám đông
 • Tiếp thị trong du lịch
 • Quản trị nguồn nhân lực du lịch
 • Quản trị kênh phân phối trong sự kiện và giải trí
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Dự án sự kiện & dịch vụ giải trí
 • Quản trị quan hệ khách hàng trong sự kiện và giải trí
 • Nhập môn về sự kiện
 • Nhập môn dịch vụ giải trí
 • Hoạch định sự kiện
 • Tiếp thị sự kiện & giải trí
 • Quản trị bán dịch vụ sự kiện
 • Quản trị rủi ro sự kiện
 • Quản trị dự án
 • Kiến tập (Học kỳ doanh nghiệp)

Tự chọn

 • Vãng hồi dịch vụ
 • Quản trị dịch vụ giải trí
 • Quản trị sự kiện đặc biệt
 • Quản trị liên văn hóa
 • Hành vi khách hàng ngành sự kiện và giải trí
 • Quản trị xếp hàng
 • Quản trị câu lạc bộ
 • Quản trị thu mua trong sự kiện
 • CNTT trong sự kiện và dịch vụ giải trí
 • Quản trị phương tiện

Thực tập/tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Chuyên đề tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 81 tín chỉ

    – Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

    – Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Nhân viên hoặc giám sát các vị trí (Executive or Leader/Supervisor):
 • Kế hoạch dự án sự kiện du lịch văn hóa
 • Điều hành sự kiện
 • Tổ chức dịch vụ giải trí
 • Sáng tạo trải nghiệm
 • Tư vấn chương trình giải trí
 • Sale sự kiện và dịch vụ giải trí
 • Khai thác tài trợ