Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Quản trị nhân lực (Khối ngành xa) (Liên thông Cao đẳng)

                                                   Quản trị nhân lực 

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

I. Giai đoạn chuyên ngành

Kiến thức cơ sở ngành: 29 tín chỉ

 • Nguyên lý tài chính – ngân hàng
 • Marketing trong khu vực công
 • Kinh tế phát triển
 • Kế toán công
 • Luật và chính sách công
 • Luật Hành chính 
 • Hành chính công vụ
 • Luật Khiếu nại, tố cáo
 • Luật Đất đai
 • Quản trị nhà nước
 • Quản trị công nghệ

Kiến thức chuyên ngành: 15 tín chỉ

 • Quản trị tài chính các tổ chức công
 • Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công
 • Quản trị chiến lược các tổ chức công
 • Kinh tế đô thị mới và marketing thành phố
 • Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công

Kiến thức chuyên ngành tự chọn: 12 tín chỉ

 • Luật Dân sự
 • Luật Tố tụng dân sự
 • Luật Đầu tư và Quản lý tài sản công
 • Luật Doanh nghiệp
 • Đạo đức trong khu vực công
 • Quản trị thay đổi 
 • Tài chính công
 • Phân tích và đánh giá chương trình
 • Chính phủ điện tử 
 • Phương pháp nghiên cứu trong khu vực công

Thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Thực tập và tốt nghiệp

Tổng cộng: 66 tín chỉ

 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.