Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Quản trị nhân lực (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Liên thông Cao đẳng)

                                            Quản trị nhân lực

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Giai đoạn ngành: 47 tín chỉ
 • Kinh tế vĩ mô ứng dụng
 • Kinh tế vi mô ứng dụng
 • Kinh tế lượng ứng dụng
 • Phương pháp nghiên cứu về kinh tế
 • Quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức
 • Phát triển NNL 
 • Dân số và phát triển
 • Quan hệ lao động
 • Bảo hiểm xã hội
 • Quản lý hiệu suất lao động
 • Kinh tế học lao động
 • Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
 • Luật lao động
 • Hoạch định và tuyển dụng NNL
 • Tiền lương và phúc lợi
 • Hành vi tổ chức ứng dụng
 • Tư duy sáng tạo và phát triển
II. Ngành tự chọn (chọn 3 trong 7): 7 tín chỉ
 • Khoa học chính sách
 • Kinh tế học quản lý nhân sự
 • Phân tích dự án
 • Môi trường và an toàn lao động
 • Phát triển kỹ năng lãnh đạo
 • Ứng dụng kỹ thuật số trong QTNNL
 • Phân tích con người
III. Thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ
 • Khóa luận TN
 • Học kỳ doanh nghiệp
Tổng cộng: 64 tín chỉ
 
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.