Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Ngoại thương (Khối ngành xa) (Văn bằng 2)

Ngoại thương

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 6 tín chỉ
 • Kinh tế vĩ mô
 • Luật kinh doanh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Marketing căn bản
 • Quản trị học
 • Quản trị tài chính 
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
 • Kinh doanh quốc tế
Kiến thức ngành
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Phân tích kinh doanh
 • Mô phỏng kinh doanh
 • Kinh doanh quốc tế tại Châu Á
 • Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
 • Mô hình kinh doanh và khoa học ứng dụng
Kiến thức chuyên ngành
Bắt buộc
 • Logistics quốc tế
 • Thương mại quốc tế
 • Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Dự án kinh doanh quốc tế

Tự chọn

 • Marketing toàn cầu
 • Quản trị Marketing
 • Quản trị dịch vụ
 • Vận tải và bảo hiểm
 • Mua hàng và cung ứng toàn cầu
 • Quản trị bán hàng
Thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ
 • Thực tập tốt nghiệp
Tổng số tín chỉ: 76 tín chỉ

• Sinh viên tốt nghiệp có năng lực đảm nhiệm các vị trí quản lý, tư vấn chính sách, chuyên gia thương mại tại các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại và đầu tư, các cơ quan đại diện thương mại của Việt nam tại nước ngoài, các ban quản lý dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh  nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các đơn vị logistics và tổ chức quản lý của Chính phủ về lĩnh vực thương mại quốc tế.