Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Viện Đô thị thông minh và quản lý – Tư vấn chương trình chuyên ngành Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh

Link tham gia trực tuyến: https://webexvn.webex.com/webexvn/onstage/g.php?MTID=ed495f56442df701bd88fa93ecad4e337

Thầy/cô tư vấn trực tuyến

  • ThS. Trần Thị Quỳnh Mai