Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 6 năm 2022 (khóa K2022 VB2/TP3)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 08/6/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.