Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh Thạc sĩ kinh tế MAE & DDP 2021

Hình thức: Xét tuyển

Thời hạn đăng ký: Đến ngày 31/10/2021

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.