Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2022 (khóa 27.1)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 05/6/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.