Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tư vấn nhập học K47 – Chương trình tiên tiến quốc tế, Cử nhân CLC, quy định về chuyển điểm tiếng Anh và chuẩn tiếng Anh đầu ra

Link Google Meet: https://meet.google.com/aze-zwix-vij

Thầy cô tư vấn trực tuyến:

  • PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo – Trưởng phòng Đào tạo
  • TS. Nguyễn Thị Hồng Thu – Phó Trưởng Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing
  • TS. Nguyễn Hà Thạch – Chuyên viên phòng Đào tạo