Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tư vấn chương trình CLC ngành Kinh tế đầu tư; chuyên ngành Thẩm định giá và quản trị tài sản

Tư vấn chương trình Chất lượng cao Khoa Kinh tế

– Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

– Chuyên ngành Thẩm định giá và Quản trị tài sản

Thầy/cô tư vấn trực tuyến

  • ThS. Huỳnh Kiều Tiên
  • ThS. Nguyễn Khánh Duy