Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tư vấn chương trình song ngành Kinh doanh nông nghiệp; Kinh doanh quốc tế

Tư vấn chương trình Chất lượng cao Khoa Kinh tế

Chương trình song ngành Kinh doanh nông nghiệp; Kinh doanh quốc tế

Thầy/cô tư vấn trực tuyến

  • TS. Lê Thanh Loan
  • ThS. Phùng Thanh Bình