Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tư vấn chương trình Chất lượng cao – Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing

Tư vấn chương trình Chất lượng cao

  • Ngành Kinh doanh quốc tế
  • Chuyên ngành Ngoại thương
  • Ngành Marketing
  • Ngành Kinh doanh thương mại

Link Google Meet: https://meet.google.com/hsj-gknu-xmj
Thầy/cô tư vấn trực tuyến

  • TS. Nguyễn Thị Hồng Thu
  • ThS. Hoàng Thu Hằng