Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tư vấn chương trình Chất lượng cao – Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán

Tư vấn chương trình Chất lượng cao
 + Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
 + Ngành Kiểm toán

Link Google Meet: https://meet.google.com/esi-qfep-van

Thầy/cô tư vấn trực tuyến

  • ThS.Trần Thị Phương Thanh
  • ThS. Nguyễn Đình Hoàng Uyên