Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo Điểm chuẩn tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 về điểm chuẩn trúng tuyển như sau:

1. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Luật kinh tế trúng tuyển với các điều kiện sau:

– Môn Luật dân sự, Luật thương mại mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

– Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

2. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Tài chính trúng tuyển với các điều kiện sau:

– Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Lý thuyết tài chính mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

– Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

3. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Ngân hàng trúng tuyển với các điều kiện sau:

– Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Ngân hàng và các định chế tài chính mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

– Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

4. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh trúng tuyển với các điều kiện sau:

– Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Quản trị học mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

– Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

5. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Kế toán trúng tuyển với các điều kiện sau:

– Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Nguyên lý kế toán mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

– Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

6. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe, Quản lý kinh tế trúng tuyển với các điều kiện sau:

– Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Kinh tế học mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

– Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

7. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Kinh doanh thương mại trúng tuyển với các điều kiện sau:

– Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Marketing căn bản mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

– Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

8. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Kinh doanh quốc tế trúng tuyển với các điều kiện sau:

– Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Kinh doanh quốc tế mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

– Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

9. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Hệ Điều hành cao cấp) trúng tuyển với các điều kiện sau:

– Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Vấn đáp mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

– Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.