Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

test

Stt Mã ĐKXT Tên Chương trình đào tạo PT3 PT4 PT5 PT6 Chương trình học
Điểm trúng tuyển Tổ hợp 

xét tuyển

Điểm trúng tuyển Tiếng Anh toàn phần Tiếng Anh bán phần Chuẩn
1 Tiếng Anh thương mại (*) 62.00 63.00 845.00 D01, D96 7220201
2 Kinh tế 66.00 68.00 910.00 A00, A01, D01, D07 Link1 

Tiếng Anh thương mại (*)

7310101