Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Về chương trình Văn bằng 1 - VLVH

Không thi tuyển đầu vào, chỉ xét tuyển học bạ hoặc bảng điểm tốt nghiệp

Phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ: chủ động thời gian học tập, không thi tốt nghiệp, tích lũy đủ tín chỉ và đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học là tốt nghiệp. Theo luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018, có hiệu lực từ 01-7-2019 đề cập rằng không phân biệt các loại hình đào tạo và không ghi loại hình đào tạo trên bằng

Thời gian đào tạo: 4 năm

Chương trình đào tạo gồm Ngành/Chuyên ngành: