Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

về chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh EMBA (Điều hành cao cấp)

ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI HỌC

Người học đang giữ vị trí lãnh đạo, quản lý cấp cao hoặc có triển vọng trở thành nhà quản lý cấp cao trong các tập đoàn, doanh nghiệp hoặc các tổ chức có phạm vi hoạt động và tầm ảnh hưởng rộng, các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Ứng viên phải có bằng đại học khối kinh tế, kinh doanh và quản lý hoặc đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức của Trường nếu tốt nghiệp từ ngành khác. Ứng viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong đó có 2 năm làm quản lý từ cấp phòng trở lên.

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

I. Kiến thức chung: 8 tín chỉ

 • Triết học
 • Ngoại ngữ 
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học 

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 39 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành 

 • Quản trị Marketing chiến lược và chính sách 
 • Môi trường luật pháp cho nhà lãnh đạo 
 • Hành vi tổ chức 
 • Quản trị chiến lược nguồn nhân lực 
 • Quản trị sự thay đổi 
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
 • Quản trị công nghệ và sáng tạo 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn (Chọn 10 trong 12 học phần) 

 • Quản trị tài chính công ty 
 • Quản trị vận hành & chuỗi cung ứng 
 • Môi trường kinh doanh 
 • Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề 
 • Quản trị rủi ro 
 • Quản trị chiến lược 
 • Quản trị dịch vụ 
 • Quản trị chất lượng toàn diện 
 • Quản trị kinh doanh toàn cầu 
 • Phân tích dữ liệu 
 • Phân tích marketing và dữ liệu lớn 
 • Quản lý sản phẩm mới 

III. Thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ

 • Seminar báo cáo chuyên đề 
 • Đề án tốt nghiệp 

Tổng cộng: 60 tín chỉ

CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Học viên có được khối kiến thức liên quan đến: Quản trị chiến lược; Chiến lược marketing; Hành vi tổ chức; Quản trị tài chính; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Chi tiết của từng kiến thức đạt được như sau:
 • Nâng cao kiến thức, áp dụng công cụ phân tích môi trường kinh doanh.
 • Đánh giá được năng lực nội tại của doanh nghiệp và những tác động từ bên ngoài làm cơ sở xây dựng chiến lược.
 • Trên cơ sở đó để có được một kiến thức quản trị chiến lược Kiến thức chiến lược marketing, đặc biệt tự tin trong phân tích thị trường, phân tích chiến lược sản phẩm, phân tích chiến lược giá, chiến lược phân phối và chiến lược xúc tiến kinh doanh.
 • Nâng tầm hiểu biết và xử lý những xung đột trong một tổ chức, giữa các thành viên.
 • Tự tin trong vị trí lãnh đạo khi đối diện những xung đột giữa các cá nhân, giữa cá nhân và tổ chức.
 • Kiến thức phân tích tài chính và ước lượng mối quan hệ giữa lạm phát, lãi suất, và tỷ giá hối đoái.
 • Thêm vào đó học viên có kỹ năng sử dụng các công cụ trên thị trường ngoại hối và thị trường phái sinh về tiền tệ và đánh giá ngân sách vốn cho dự án đầu tư của một doanh nghiệp.
 • Đánh giá được trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và được trải nghiệm các tình huống tại Việt Nam về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp và cộng đồng.
 • Tư duy phân tích nhu cầu cộng đồng và tầm quan trọng của sự đóng góp cho xã hội của một tổ chức, một công ty cũng được nâng cao.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Tham gia chương trình EMBA, học viên sẽ được lĩnh hội các kỹ năng: Kỹ năng về quản trị và điều hành; Kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề; Kỹ năng xử lý tình huống; Kỹ năng giải quyết xung đột; Kỹ năng phân tích dữ liệu và phát triển chiến lược. Nội dung chi tiết đầu ra của các kỹ năng được cụ thể như sau.
 • Kỹ năng về quản trị và điều hành được nâng cao.
 • Biết cách tổ chức phân bổ nguồn lực cho các đầu việc hợp lý, hiệu quả, tăng hiệu suất công việc đạt mục tiêu kinh doanh.
 • Biết cách lập kế hoạch cho một dự án gắn với mục tiêu hành động.
 • Kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề được trang bị. Trong đó tư duy giải quyết các tình huống trong quản lý và thị trường cạnh tranh. Học được kinh nghiệm từ các tình huống thực tế trong nước và quốc tế.
 • Giải quyết tình huống dựa trên kiến thức ngành có liên quan.
 • Học viên được tự tin để giải quyết các xung đột xảy ra ở một doanh nghiệp.
 • Đặc biệt việc giải quyết xung đột nếu người giải quyết đang có vị trí lãnh đạo và điều hành doanh nghiệp hoặc tổ chức.
 • Kỹ năng phân tích dữ liệu và phát triển chiến lược. Việc này thông qua học viên thành thạo trong kỹ năng thu thập và cập nhật dữ liệu.
 • Trong đó có sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu và cho kết quả có áp dụng vào thực tế, đặc biệt là xây dựng các chiến lược phục vụ kinh doanh.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Resposibility)

 • Khả năng lên kế hoạch và triển khai đề án thực tiễn một cách độc lập nhằm giải quyết những thách thức hay vấn đề gặp phải trong thực tiễn quản trị kinh doanh
 • Chủ động thích nghi, tự định hướng và có thể hướng dẫn người khác cách thức xây dựng và triển khai đề án thực tiễn trong quản trị doanh nghiệp
 • Đúc kết được những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp
 • Thành thạo trong việc quản lý, đánh giá và cải tiến công việc thực tiễn thuộc chuyên môn.
 • Nâng cao năng lực tự nghiên cứu và xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, học viên tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:

 • Tổ chức công: Giám đốc/Phó Giám đốc: Quản lý và điều hành các hoạt động của tổ chức
 • Tổ chức công: Trưởng/Phó phòng: Quản lý và điều hành các công việc chuyên môn về quản trị
 • Tổ chức tư: Doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ
 • Giám đốc/Phó Giám đốc Quản lý và điều hành hoạt động của doanh nghiệp
 • Tổ chức các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh: Trưởng hoặc Phó phòng
 • Quản lý và điều các việc chuyên môn liên quan đến quản trị và điều hàn