Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh Văn bằng 1 Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2022, mở tại Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương (ký hiệu khóa: K2022 VB1/Bình Dương 4)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 06/9/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.