Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh Liên thông từ trình độ Cao đẳng/Trung cấp lên trình độ Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 6 năm 2022

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 08/6/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.