Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tư vấn chương trình Cử nhân tài năng – Quản trị; Marketing; KDQT; Kế toán; Tài chính – Ngân hàng

Tư vấn chương trình Cử nhân tài năng

– Ngành Quản trị kinh doanh

– Ngành Marketing

– Ngành Kinh doanh quốc tế

– Ngành Tài chính – Ngân hàng

– Ngành Kế toán


Thầy/cô tư vấn trực tuyến

  • Phạm Ngọc Quỳnh Anh
  • Lê Thị Lam Ngọc
  • Lê Thảo Ngân
  • Nguyễn Mai Hoàng Vương
  • Nguyễn Thị Bích Thùy
  • Trần Thị Thanh Thanh