Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2021: Chương trình ngành Bất động sản UEH – Linh hoạt – Chuyên nghiệp – Thực tiễn

Ngành Bất động sản tại Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Một chương trình đại học linh hoạt, chú trọng tính chuyên nghiệp và thực tiễn.

 

Xem thêm thông tin tại: https://tuyensinhdaihoc.ueh.edu.vn/.

Tin, ảnh: Khoa Kinh tế, Phòng Marketing – Truyền thông

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG NGHIỆP

SỰ KIỆN TUYỂN SINH