Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông tin tuyển sinh dành cho thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp/trung cấp nghề

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp/trung cấp nghề có nhu cầu đăng ký học liên thông đại học Vừa làm vừa học xem Mục số 1.3.3 tại thông báo: https://daotao.ueh.edu.vn/wp-content/uploads/2024/04/TB-776_K2024-VB1_TP3.pdf