Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông tin tuyển sinh dành cho thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề có nhu cầu đăng ký học liên thông đại học Vừa làm vừa học xem Mục số 4 tại thông báo: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/bai-viet/tuyen-sinh-van-bang-1-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc-dot-thang-12-nam-2022-mo-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh-ky-hieu-khoa-k2023-vb1-tp1/