Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông tin học phí, học bổng dành cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học năm 2021

(Trích từ Đề án tuyển sinh Đại học của UEH năm 2021)

Văn bằng 1:

  • Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): Học phí dự kiến: 540.000 đồng/tín chỉ (tùy theo lộ trình sẽ có mức điều chỉnh trong ngưỡng  15%/năm).

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 

  • Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): Học phí dự kiến: 540.000 đồng/ tín chỉ

Liên thông từ Trung cấp lên Đại học:

  • Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): Học phí dự kiến: 540.000 đồng/ tín chỉ

Văn bằng 2

  • Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):  Học phí dự kiến: 540.000 đồng/ tín chỉ (tùy theo lộ trình sẽ có mức điều chỉnh trong  ngưỡng 15% hàng năm).