Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo về việc sử dụng Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10 để phục vụ công tác tuyển sinh Sau đại học đợt 2 – năm 2020

Trường hợp không xem được trực tiếp trên website vui lòng tải về file thông báo tại đây: link