Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo Công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020 đợt 2

Trường hợp không xem được trực tiếp trên website vui lòng tải về file thông báo tại đây.