Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo Công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020 đợt 1

Sau khi nhận đơn đề nghị chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh của các thí sinh Sau đại học năm 2020 (Đợt 1) thi ngày 24 tháng 5 năm 2020, Trường đã tổ chức chấm lại tập trung theo đúng quy chế về chấm phúc khảo.

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh cho thí sinh như sau :

STT SBD Họ và tên thí sinh Môn phúc khảo Điểm thi Điểm

phúc khảo

1 416 Nguyễn Văn Phước Marketing căn bản 3.5 3.5
2 151 Lê Cảnh Lai Anh văn 27 27
3 169 Nguyễn Văn Tiệp Anh văn 47 47
4 174 Thiều Thị Cẩm Anh văn 48 48
5 177 Nguyễn Định Tường Anh văn 40 40
6 434 Huỳnh Bết Anh văn 32 32
7 488 Mai Trường Giang Anh văn 49 49
8 493 Ngọ Doãn Hải Anh văn 44 44
9 561 Nguyễn Thanh Sơn Anh văn 33 33
10 603 Lê Thị Kim Xuyến Anh văn 49 49
10 thí sinh đề nghị chấm phúc khảo và không có thay đổi kết quả.

Trường thông báo cho các đơn vị liên quan và thí sinh được biết.