Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo chính sách ưu tiên cho ứng viên nộp hồ sơ tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ

Theo thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2021, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến ứng viên nộp hồ sơ tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ về đối tượng ưu tiên như sau:

MÃ ĐỐI TƯỢNG ĐỐI TƯỢNG HỒ SƠ CẦN MINH CHỨNG
01 a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. -Bản sao Quyết định điều động

-Bản sao Quyết định tiếp nhận hoặc minh chứng đã đang làm tại nơi được

02 b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Thẻ chứng nhận thương binh hoặc thẻ chứng nhận người được hưởng chính sách
03 c) Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; Quyết định hoặc các giáy tờ minh chứng khác
04 d) Người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a; Bản sao hộ khẩu hoặc xác nhận của xã/phường nơi thí sinh cư trú (cho đối tượng d)

*Các loại giấy tờ minh chứng là bản sao của cơ quan có thẩm quyền

– Chính sách ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên đã kể trên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười (10) điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một (01) điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi.

Các vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ theo email sdh@ueh.edu.vn