Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 online” và lớp “Hỗ trợ ôn thi Toeic online” dành cho các đối tượng có nhu cầu

Phòng Đào tạo Thường xuyên thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 online” và lớp “Hỗ trợ ôn thi Toeic online” dành cho các đối tượng có nhu cầu.

Học online các kỹ năng để đảm bảo điều kiện đầu ra trong mùa dịch là một lựa chọn tốt.

Sẽ tổ chức thi IC3 ở Vĩnh Long ngay sau dịch bệnh.

Vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký: www.nganhan.ueh.edu.vn