Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo buổi tư vấn chọn hướng đào tạo (hướng nghiên cứu và hướng ứng dụng) cho học viên cao học Khóa 30.1

Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức buổi tư vấn chọn hướng đào tạo (hướng nghiên cứu và hướng ứng dụng) cho học viên cao học khóa 30.1, cụ thể như sau:

– Thời gian: 14g00 ngày 14/8/2021

– Địa điểm: Trực tuyến.

– Hình thức tham gia: chờ thông báo sau

Sau buổi tư vấn chọn hướng đào tạo, học viên cao học khóa 30.1 các chuyên ngành kể trên có nguyện vọng chọn hướng nghiên cứu sẽ tiến hành đăng ký thông qua website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (http://student.ueh.edu.vn) đến hết ngày 22/8/2021.

Học viên không đăng ký xem như mặc định chọn hướng ứng dụng, Viện Đào tạo Sau đại học không giải quyết những trường hợp thay đổi hướng đào tạo sau khi kết thúc thời hạn đăng ký.