Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Công nghệ thiết kế và thông tin truyền thông: Làm chủ thời đại số

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông (ngành Hệ thống thông tin quản lý) được xây dựng nhằm đào tạo những thạc sĩ có kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp chuyên sâu, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế thông tin và truyền thông của doanh nghiệp trong thời đại số. Các kiến thức được trang bị trong chương trình Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông là đa ngành, có liên quan đến thiết kế nội dung và kiến trúc thông tin để hỗ trợ cho các chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá tính hiệu quả của các mô hình thông tin và truyền thông đã áp dụng.

Mục tiêu cụ thể: Cụ thể, chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông được thiết kế nhằm đạt các mục tiêu sau:

 • Học viên tốt nghiệp có khả năng hiểu rõ được vai trò của thông tin và truyền thông trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời đại số.
 • Học viên tốt nghiệp có khả năng xây dựng chiến lược nội dung, đề xuất giải pháp mô hình thông tin phù hợp với doanh nghiệp.
 • Học viên tốt nghiệp có khả năng ứng dụng phương pháp thiết kế nội dung và kiến trúc thông tin để hỗ trợ các chiến lược của doanh nghiệp thông qua nhiều nền tảng kỹ thuật số.
 • Học viên tốt nghiệp nắm vững phương pháp khai thác dữ liệu (bao gồm dữ liệu lớn) từ việc thu thập, tích hợp, tiền xử lý dữ liệu đến việc áp dụng các công cụ thống kê và các phương pháp tính toán hiện đại để đo lường, đánh giá hiệu quả các chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp qua các nền tảng kỹ thuật số.

Chương trình đào tạo

I. Kiến thức chung: 11 tín chỉ

Triết học; Ngoại ngữ; Phương pháp nghiên cứu khoa học.

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 36 tín chỉ

Kiến thức ngành: 9 tín chỉ

Truyền thông Marketing; Phân tích dữ liệu; Thống kê máy học;

Kiến thức chuyên ngành: 15 tín chỉ

Thiết kế thông tin và chiến lược nội dung; Khai phá dữ liệu nâng cao; Phân tích dữ liệu mạng xã hội; Xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Biểu diễn trực quan dữ liệu.

Kiến thức ngành tự chọn: 12 tín chỉ

Big data và ứng dụng; Máy học và kinh tế lượng; Phân tích marketing số; Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh; Tính toán hiệu suất cao; Công nghệ chuỗi khối và thế giới ảo; Công nghệ marketing

III. Thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ

Chuyên đề ngoại khóa; Bài tập lớn; Đồ án tốt nghiệp; TỔNG CỘNG: 60 tín chỉ

Chuẩn đầu ra

Học viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông) đạt được các chuẩn đầu ra sau:

Chuẩn đầu ra Kiến thức

 • Hiểu những kiến thức về lý luận kinh tế, chính trị, xã hội trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 • Áp dụng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện khoa học trong công việc
 • Hiểu rõ vai trò của thông tin và truyền thông trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời đại số.
 • Áp dụng được phương pháp xây dựng chiến lược nội dung, đề xuất giải pháp mô hình thông tin phù hợp với doanh nghiệp.
 • Áp dụng được phương pháp thiết kế nội dung và kiến trúc thông tin để hỗ trợ các chiến lược của doanh nghiệp thông qua nhiều nền tảng kỹ thuật số.
 • Áp dụng được phương pháp khai thác và phân tích dữ liệu để đo lường, đánh giá hiệu quả các chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp qua các nền tảng kỹ thuật số.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng

 • Thành thạo trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp trên môi trường kỹ thuật số.
 • Thành thạo trong việc ứng dụng thống kê, máy học để đo lường hiệu quả giải pháp thông tin và chiến lược nội dung của doanh nghiệp trong thời đại số.
 • Thành thạo trong việc phân tích dữ liệu mạng xã hội và ứng dụng trong chuỗi giá trị doanh nghiệp.
 • Thành thạo trong việc khai phá dữ liệu trong kinh doanh và ứng dụng trong chuỗi giá trị doanh nghiệp.
 • Thích ứng giao tiếp, làm việc với các chuyên gia nước ngoài, và tham gia xây dựng các giải pháp chiến lược, công nghệ thiết kế thông tin cho các công ty trong và ngoài nước.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm

 • Khả năng ứng xử có trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội; kỷ luật, hợp tác, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc.
 • Khả năng ứng xử và trách nhiệm trong làm việc nhóm và hướng dẫn, giám sát những người khác trong nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Coi trọng giá trị và có tư cách đạo đức tốt trong công việc và cuộc sống.

Cơ hội việc làm

 • Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh: Chuyên gia hoạch định chiến lược truyền thông số (Digital or Social Media Strategist). Phát triển, thực hiện và quản lý các chiến lược và kế hoạch truyền thông xã hội; xác định các KPI truyền thông xã hội quan trọng.
 • Chuyên gia hoạch định số hoá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Digital sales strategist): Tích hợp tài sản kỹ thuật số, nâng cao nhận thức về thương hiệu, cộng tác trong các chiến dịch tiếp thị, các dự án kích hoạt kỹ thuật số hàng đầu và đo lường hiệu quả và mức độ hiệu quả của các kênh kỹ thuật số.
 • Chuyên gia phát triển kênh bán hàng trực tuyến (Digital business development manager): Quản lý toàn bộ vòng đời bán hàng kỹ thuật số từ việc xác định các lĩnh vực và khách hàng mục tiêu, xác định cơ hội từ các khách hàng hiện tại, xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng, thực hiện các chiến dịch bán hàng cho những khách hàng tiềm năng.
 • Chuyên gia phân tích dữ liệu doanh nghiệp (Business Data Analytics): Thực hiện thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau; Đề xuất giải pháp thu thập, lưu trữ và thao tác dữ liệu mới, thường dựa vào một số công cụ phổ biến như R, Python, Excel; Thu dọn bộ dữ liệu và loại bỏ các điểm dữ liệu trùng lặp, không nhất quán để chuẩn bị cho bước phân tích; Vận dụng kiến thức về nhiều cách thức phân tích dữ liệu, bao gồm phân tích dữ liệu thăm dò, phân tích mô tả, chẩn đoán, dự đoán,… Sử dụng các phần mềm, công cụ hỗ trợ để xây dựng mẫu báo cáo bắt mắt, dễ hiểu.

Xem thêm thông tin Tuyển sinh Thạc sĩ Đợt 1/2022 tại đây

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG NGHIỆP

SỰ KIỆN TUYỂN SINH