Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Marketing (Hướng nghiên cứu)

Marketing (Hướng nghiên cứu)

Người học đã tốt nghiệp đại học các khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh…