Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Tài chính quốc tế (Chương trình Tiếng Việt)

Tài chính quốc tế

Chương trình Tài chính quốc tế đào tạo những cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại về lĩnh vực tài chính quốc tế tương đương với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến Top 200 trên thế giới. Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm phục vụ cho mục tiêu hoạch định, phân tích và ra quyết định quản lý tài chính và đầu tư của doanh nghiệp và các định chế tài chính trên phạm vi toàn cầu Sinh viên tốt nghiệp là những người thực học – thực tài, có kiến thức vừa rộng và vừa sâu về mặt học thuật lẫn các kỹ năng nghề nghiệp để có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng của một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340206

Chỉ tiêu: 110

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Khoa học dữ liệu
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành
 • Lý thuyết tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Tài chính quốc tế
 • Kinh tế lượng tài chính
 • Kinh tế lượng tài chính nâng cao
 • Kế toán tài chính
 • Đầu tư tài chính
 • Sản phẩm phái sinh
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Hoạch định thuế
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
 • Kế toán quốc tế
 • Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính
Kiến thức chuyên ngành
Bắt buộc
 • Tài chính doanh nghiệp nâng cao
 • Tài chính công ty đa quốc gia
 • Thị trường tài chính Quốc tế
 • Chiến lược đầu tư toàn cầu
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Điều tiết các định chế tài chính
 • Chiến lược và hệ thống giao dịch

Tự chọn 

 • Chuyển giá quốc tế
 • Sáp nhập, mua lại và tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Phân tích rủi ro và mô hình hóa
 • Tài chính định lượng
 • Chứng khoán có thu nhập cố định
 • Công nghệ tài chính

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Nhận biết và giải thích các Kiến thức nền tảng về kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin;
 • Tóm lược và áp dụng một cách có hệ thống các Kiến thức về kinh tế, quản trị và kinh doanh, Tài chính – kế toán về hoạt động của doanh nghiệp;
 • Giải thích, áp dụng và phân tích một cách có hệ thống các Kiến thức nền tảng từ lý thuyết đến thực tiễn trong lĩnh vực tài chính của các doanh nghiệp và các định chế tài chính;
 • Áp dụng và phân tích những vấn đề thực tiễn các Kiến thức chuyên sâu về hoạt động tài chính quốc tế trong các doanh nghiệp, định chế tài chính trên phạm vi toàn cầu;
 • Phân tích và lập kế hoạch quản lý tài chính và đầu tư của doanh nghiệp và các định chế tài chính trên phạm vi toàn cầu;
2. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng tổng hợp và tính toán để ra quyết định về quản trị tài chính và đầu tư quốc tế của doanh nghiệp và định chế tài chính;
 • Có kỹ năng sơ đồ hóa, phân tích dữ liệu lớn phục vụ tiến trình phân tích và ra quyết định trong phạm vi hoạt động quản lý tài chính quốc tế của doanh nghiệp và định chế tài chính;
 • Có kỹ năng thảo luận, trình bày và giải thích các vấn đề thay đổi từ môi trường tác động lên hoạt động tài chính quốc tế của doanh nghiệp và định chế tài chính;
 • Có kỹ năng học hỏi và làm việc nhóm để thảo luận và trình bày các giải pháp trong quản trị tài chính và đầu tư quốc tế;
 • Có năng lực ngoại ngữ đạt mức TOEIC (Test of English for International Communication) 500 hoặc tương đương trở lên; có khả năng sử dụng thuần thục công nghệ thông tin theo chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification);
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Người học có khả năng học hỏi và kết hợp với các bên có liên quan để tổ chức phân tích, hoạch định và đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề thuộc về lĩnh vực quản lý tài chính quốc tế và đầu tư theo những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;
 • Người học phát triển khả năng học hỏi và tổ chức phát triển khả năng học tập, nghiên cứu cho nghề nghiệp trước những thay đổi của môi trường tài chính toàn cầu.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Tài chính quốc tế có năng lực đảm nhiệm các vị trí ở các công ty và các định chế tài chính-ngân hàng: chuyên gia phân tích và hoạch định tài chính, chuyên gia phân tích đầu tư và môi giới chứng khoán, chuyên gia quản trị và định giá tài sản tài chính, chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, chuyên gia thiết lập các mô hình tài chính và sản phẩm tài chính phái sinh, chuyên gia tín dụng và đầu tư, chuyên gia kinh doanh ngoại hối, chuyên gia quản lý và kinh doanh vốn, chuyên gia tư vấn tài chính tại các cơ quan như: các doanh nghiệp, các định chế ngân hàng và tài chính, các công ty kiểm toán trong nước và quốc tế.

 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM