Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức tuyển sinh trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA, KSV)