Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị chất lượng (Chương trình Chuẩn)

Quản trị chất lượng

Chương trình Quản trị chất lượng thuộc ngành Quản trị kinh doanh, đào tạo các cử nhân có kiến thức vững chắc liên quan quản trị chất lượng; kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề chất lượng cũng như điều hành các chương trình chất lượng để có thể trở thành nhà quản trị cấp trung và cấp cao trong các doanh nghiệp.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340101

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chương trình ngưng tuyển sinh từ năm 2023. 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • ERP (SCM)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức ngành

 • Quản trị học
 • Kế toán quản trị
 • Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 • Quản trị điều hành
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Tài chính cho nhà Quản trị
 • Chiến lược marketing cho nhà quản trị
 • Hành vi tổ chức
 • Quản trị chất lượng 
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
 • Thẩm định dự án
 • Quản trị chiến lược
 • Phân tích định lượng trong quản trị
Kiến thức chuyên ngành
 • Quản trị chất lượng dịch vụ
 • Kỹ thuật quản trị chất lượng I
 • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000
 • Phương pháp 6 sigma
 • Kỹ thuật quản trị chất lượng II
 • Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng
Các học phần tự chọn: chọn 1 trong 2 nhóm
Nhà quản trị (chọn 3 trong 5)
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 • Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
 • Quản trị dự án
 • Thiết lập và mô hình hóa quy trình trong doanh nghiệp
 • Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean)
Nhà quản trị điều hành sản xuất/dịch vụ (chọn 3 trong 5)
 • Luật lao động
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Lãnh đạo
 • Phát triển kỹ năng quản trị
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Phân tích và giải thích được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, pháp luật.
 • Vận dụng đúng và đầy đủ bản chất của hoạt động quản lý chất lượng trong doanh nghiệp.
 • Nắm bắt và vận dụng các công cụ, kỹ thuật, phương pháp quản lý chất lượng.
 • Phân tích được các vấn đề chất lượng thông qua việc vận dụng các khái niệm, hiểu biết vai trò và bản chất của hoạt động quản lý chất lượng trong doanh nghiệp.
 • Có khả năng tư duy sáng tạo trong giải quyết các vấn đề chất lượng.
2. Kỹ năng:
 • Thực hành thành thạo các kỹ năng nhận dạng vấn đề chất lượng, thu thập thông tin, xử lý thông tin và giải quyết vấn đề.
 • Thành thạo kỹ năng phản biện thông qua quá trình tư duy đa chiều, tư duy logic, tranh luận và bảo vệ luận điểm cá nhân/ý tưởng cá nhân.
 • Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ, kỹ thuật, phương pháp quản lý chất lượng trong doanh nghiệp.
 • Có khả năng triển khai, theo dõi, giám sát việc áp dụng các chương trình, hệ thống quản lý chất lượng.
 • Thuần thục kỹ năng quản lý thông qua các kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giao tiếp và lãnh đạo.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Thể hiện sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với quá trình học tập thông qua việc thu thập kiến thức, thông tin liên quan từ các nguồn khác nhau.
 • Tích cực, chủ động, khiêm tốn học hỏi.
 • Có khả năng tiếp thu, tổng hợp các kết luận, bảo vệ được quan điểm cá nhân thông qua các dự án trong chương trình học.
 • Thiết lập mục tiêu cá nhân, lập kế hoạch thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện.
 • Tự cập nhật kiến thức, tự đánh giá bản thân và không ngừng phát triển bản thân.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị chất lượng có năng lực làm việc với vị trí chuyên gia quản trị chất lượng tại các doanh nghiệp, giám đốc dự án triển khai chất lượng, chuyên gia tư vấn tại các công ty tư vấn triển khai các chương trình quản trị chất lượng.