Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị bệnh viện (Chương trình Tiếng Việt)

Quản trị bệnh viện

Chương trình Quản trị bệnh viện của UEH chuẩn bị cho người học:

 • Một nền tảng kiến thức vững chắc về hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam và thế giới nói chung tư
 • Người học hiểu biết về cách thức hoạt động của một bệnh viện như thế nào, từ đó ứng dụng được được các nghiệp vụ quản lý cơ bản để điều hành bệnh viện hiệu quả như là quản trị nguồn nhân lực, phân tích kế toán tài chính bệnh viện, quản trị hệ thống thông tin, chuỗi cung ứng thuốc tại bệnh viện, xây dựng chiến lược marketing truyền thông định vị thương hiệu cho bệnh viện.
 • Người học hình thành một sự hiểu biết mang tính đặc thù về tư duy quản lý của người điều hành kinh doanh trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe;
 • Các kỹ năng cá nhân quan trọng để thích ứng nhanh chóng trong các môi trường mới;
 •  Các năng lực nhận thức để giải quyết các vấn đề hoặc ra các quyết định hiệu quả trong quản lý bệnh viện;
 • Người học có xây dựng tư duy cầu tiến và tinh thần học tập suốt đời để trở thành nhà quản trị xuất sắc trong quản lý bệnh viện hoặc các tổ chức y tế.

 

Ngoài ra, cùng với mục tiêu chung của UEH là trờ thành trường đại học định hướng nghiên cứu, chương trình quản lý bệnh viện sẽ giúp bạn phát triển tư duy định lượng để có thể trở thành nhà nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý bệnh viện và chăm sóc sức khỏe.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340101_03

Chỉ tiêu: 100

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng cho kinh tế và kinh doanh 
 • Luật kinh doanh 
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • ERP ( HRM) 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Quản trị học 
 • Quản lý y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe
 • Thuật ngữ y khoa và bệnh lý học
 • Dịch tễ học 
 • Quản lý chăm sóc và điều trị 
 • Quản trị điều hành bệnh viện 
 • Kế toán quản trị 
 • Kế toán công 
 • Quản trị hành chính bệnh viện  
 • Pháp luật, y đức và chính sách y tế 
 • Phương pháp nghiên cứu trong y khoa và quản lý
 • Quản trị nguồn nhân lực 
 • Quản trị tài chính bệnh viện và bảo hiểm y tế
 • Quản trị chiến lược bệnh viện 

Kiến thức chuyên ngành

 • Quản trị hệ thống thông tin bệnh viện
 • Quản trị bệnh án 
 • Quản trị chuỗi cung ứng dươc và thiết bị y tế bệnh viện
 • Kinh tế y tế trong chăm sóc sức khỏe
 • Marketing dịch vụ y tế 
 • Quản trị chất lượng dịch vụ bệnh viện
 • Quản trị dự án 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn

 • Quản trị rủi ro chăm sóc sức khỏe
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Phân tích định lượng dành cho nhà quản trị
 • Quản trị dược trong bệnh viện
 • Quản lý dinh dưỡng bệnh viện
 • Cơ sở dữ liệu
 • Hệ hỗ trợ quản trị thông minh (BI)
 • Thương mại điện tử

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Kiến tập + Thực tập + Chuyên đề tốt nghiệp
 • Kiến tập + Khóa luận tốt nghiệp 
 • Kiến tập + Thực tập + Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Hiểu biết và có khả năng áp dụng được các kiến thức cơ bản của quản lý, chiến lược, quản lý nhân sự, điều hành, phân tích tài chính, và truyền thông marketing vào các hoạt động quản trị bệnh viện
 • Phân tích và phối hợp tốt các chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát trong quản trị bệnh viện 
 • Phân tích và giải thích được các ảnh hưởng của thể chế chính sách kinh tế, pháp luật, công nghệ đối với  quyết định quản trị bệnh  viện
 • Có khả năng áp dụng được các công nghệ mới vào trong công việc quản trị thông qua  thực hành mô phỏng, đề án môn học, khóa luận, kiến tập thực tập tại bệnh viện và các hội thảo khoa học
 • Có khả năng áp dụng kiến thức quản lý y tế, hệ thống chăm sóc sức khỏe;  kiến thức về đạo đức và trách nhiệm xã hội trong hoạt động quản lý bệnh viện
2. Kỹ năng:
 • Có khả năng áp dụng các kỹ năng quản trị bao gồm: kỹ năng lãnh đạo, quản lý thông qua quá trình dẫn dắt nhóm, làm việc nhóm, quản lý thời gian và ra quyết định trong việc điều hành bệnh viện, cơ sở y tế.
 • Có khả năng lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính kinh tế, và sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc hoạch định nguồn lực một cách có hiệu quả trong lĩnh vực quản lý bệnh viện
 • Chứng minh được kỹ năng truyền thông/giao tiếp hiệu quả thông qua các báo cáo (nói và viết, trình bày cá nhân/nhóm), chuyển tải các thông điệp liên quan đến ý tưởng kinh doanh, quảng bá sản phẩm dịch vụ, các dự án tại các tổ chức chăm sóc sức khỏe.
 • Thực hành thành thạo các kỹ năng tìm kiếm, sắp xếp, phân loại, đánh giá, sử dụng và quản lý thông tin (năng lực thông tin); thu thập, phân tích và giải thích số liệu (tư duy định lượng); tổ chức và phối hợp nhiều công việc khác nhau trong việc quản lý  bệnh viện.
 • Sử dụng các kỹ năng tư duy thích hợp (tư duy phản biện, tư duy thực tiễn, tư duy sáng tạo) để giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định hoặc đề xuất ý tưởng mới.
 • Có khả năng thực hành thành thạo các công nghệ mới và sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) để nắm vững hoạt động quản trị doanh nghiệp, kỹ năng tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification) và chứng minh các kỹ năng tiếng Anh (đạt chứng chỉ TOEIC 500)
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Có khả năng ứng xử làm việc độc lập hay là một thành viên tích cực của một đội.
 • Thể hiện được sự tự chịu trách nhiệm của bản thân và với các bên liên quan trong quá trình học tập thông qua quá trình tuân thủ các đánh giá, quy định của chương trình đào tạo.
 • Thể hiện được khả năng phân tích để có chính kiến về chuyên môn, tự đưa ra những đánh giá chuyên môn riêng của bản thân và giao việc, giám sát quá trình thực hiện công việc của người khác trong đội nhóm.
 • Chứng minh được khả năng lập kế hoạch trong đó phản ánh cụ thể mục tiêu, quá trình thực thi, ngân sách, kiểm tra, giám sát và lên kế hoạch điều chỉnh bản thân cho phù hợp với định hướng mục tiêu của mình.
 • Coi trọng giá trị đạo đức và hành động để chống lại những hành vi vi phạm đạo đức trong môi trường làm việc. 
 • Thể hiện được sự tự chủ, tích cực bản thân của người biết học tập suốt đời (lifelong leaner) thông qua quá trình tự cập nhật kiến thức, tự đánh giá bản thân và không ngừng phát triển bản thân.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị bệnh viện có năng lực đảm nhiệm các vị trí công việc bắt đầu từ vị trí các quản trị viên cơ sở đến vị trí quản lý cấp trung tại các bệnh viện, phòng khám và các tổ chức y tế như: nhà quản trị phụ trách các chức năng tài chính, nhân sự, quan hệ công chúng, quản trị cung ứng, chất lượng dịch vụ, vận hành hệ thống điều trị và chăm sóc sức khỏe.