Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Quản lý Kinh tế – Tài chính dành cho ngành Y tế

Quản lý Kinh tế – Tài chính dành cho ngành Y tế

Trang bị kiến thức kinh tế, tài chính, kỹ năng quản trị điều hành cho các lãnh đạo bệnh viện và cơ sở y tế, góp phần cùng ngành Y tế chuẩn hóa, nâng cao năng lực quản trị theo QĐ số: 2969/QĐ-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y Tế và các văn bản liên quan. Thời gian học tập: Chiều T7 và Sáng Chủ nhật. Tổng thời gian học: 06 tháng