Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản lý công (Chương trình Tiếng Việt)

Quản lý công

Chương trình cử nhân Quản lý công nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về kinh tế, xã hội, luật và quản lý nhằm nâng cao năng lực phân tích chính sách, tham gia hoạch định và thực thi chính sách, chiến lược và ra quyết định quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội một cách hiệu quả, bền vững và công bằng.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340403

Chỉ tiêu: 70

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Chương trình có đào tạo song ngành tích hợp (4,5 năm, 02 bằng cử nhân): Quản lý công – Luật và quản trị địa phương (Xem chi tiết chương trình tại đây)

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Nguyên lý tài chính – ngân hàng
 • Marketing trong khu vực công
 • Kinh tế phát triển
 • Kế toán công
 • Luật và chính sách công
 • Luật Hành chính
 • Hành chính công vụ
 • Luật Khiếu nại, tố cáo
 • Luật Đất đai
 • Quản trị nhà nước
 • Quản trị các tổ chức công
 • Hành vi tổ chức các tổ chức công
 • Quản trị công nghệ

Kiến thức chuyên ngành

 • Quản trị tài chính các tổ chức công
 • Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công
 • Quản trị chiến lược các tổ chức công
 • Kinh tế đô thị mới và marketing thành phố
 • Thẩm định dự án đầu tư công
 • Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công

Kiến thức chuyên ngành tự chọn

 • Luật Dân sự
 • Luật Tố tụng dân sự
 • Luật Đầu tư và Quản lý tài sản công
 • Luật Doanh nghiệp
 • Đạo đức trong khu vực công
 • Quản trị thay đổi khu vực công
 • Tài chính công
 • Phân tích và đánh giá chương trình
 • Chính phủ điện tử
 • Phương pháp nghiên cứu trong khu vực công

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Hiểu biết một cách có hệ thống các kiến thức để phát triển tư duy và lý luận về Kinh tế – Xã hội ở Việt Nam
 • Hiểu và giải thích được được cơ chế vận hành của nền kinh tế và vai trò nhà nước trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội một cách hiệu quả, bền vững và công bằng
 • Vận dụng các kiến thức quản lý và lãnh đạo hiện đại nhằm thực thi các chiến lược của tổ chức một cách có hiệu quả, thích ứng với những thay đổi của môi trường hoạt động
 • Có khả năng vận dụng các kiến thức luật pháp, thể chế trong việc hỗ trợ cho quá trình hoạch định và thực thi kế hoạch của tổ chức.
 • Hiểu được và áp dụng kiến thức kinh tế, quản trị và luật pháp vào quá trình hoạch định và thực thi các kế hoạch của tổ chức.
 •  Hiểu và chủ động áp dụng công nghệ trong quản lý
2. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng hoạch định và thực thi kế hoạch một cách hiệu quả
 • Vận dụng tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu (phân tích và xử lý dữ liệu, v.v.) và truyền thông trong khu vực công và tư
 • Có kỹ năng quản lý/kiểm soát sự đa dạng và thích ứng nhanh với những thay đổi trong môi trường
 • Thành thạo sử dụng tiếng Anh
 • Thành thạo ứng dụng CNTT trong quản lý 
 • Có kỹ năng viết, trình bày hiệu quả 
 • Có kỹ năng thương lượng và hòa giải có hiệu quả
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Có trách nhiệm xã hội, ý thức xây dựng cộng đồng, động lực phụng sự công để tham gia tạo ra một xã hội dân chủ, văn minh và phát triển
 • Thấm nhuần đạo đức công vụ, có sự thấu cảm khi tiếp xúc với người dân, liêm chính, công tâm
 • Có chính kiến, chịu trách nhiệm trong công việc và khả năng tự soi rọi lại mình
 • Có tinh thần đổi mới, tích cực hỗ trợ và thúc đẩy sự sáng tạo đổi mới nhằm hướng đến phát triển của địa phương và xã hội
 • Có ý thức thượng tôn pháp luật và tuân thủ quy định trong tổ chức
 • Có khả năng làm việc độc hay làm việc theo nhóm nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong đều kiện áp lực cao 
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Công có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau:

 • Chuyên viên phân tích và tổng hợp các sở ban ngành ở địa phương và trung ương.
 • Chuyên viên trong các văn phòng Uỷ ban nhân dân các cấp.
 • Nhân viên quản lý trong các doanh nghiệp.