Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản lý công (Chương trình Chuẩn)

Quản lý công

Chương trình cử nhân Quản lý công nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về kinh tế, xã hội, luật và quản lý nhằm nâng cao năng lực phân tích chính sách, tham gia hoạch định và thực thi chính sách, chiến lược và ra quyết định quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội một cách hiệu quả, bền vững và công bằng.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340403

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.