Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 26.1 – Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2023

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh Khóa 26.1 – Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2023 (VB2 ĐHCQ), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo thí sinh kết quả đăng ký xét tuyển như sau:

I. Danh sách trúng tuyển

Danh sách thí sinh trúng tuyển:

Quản trị;

Kinh doanh quốc tế;

Marketing;

Tài chính;

Ngân hàng;

Kế toán doanh nghiệp;

Tiếng Anh thương mại;

Luật kinh doanh;

Quản trị nhân lực;

Thẩm định giá và quản trị tài sản;

Thương mại điện tử;

Kỹ thuật phần mềm;

Lưu ý:

+ Thí sinh đăng ký chuyên ngành Tiếng Anh thương mại phải thỏa điều kiện chuẩn Tiếng Anh đầu vào theo thông báo tuyển sinh.

+ Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

II. Kế hoạch đào tạo

TT

Ngành/Chuyên ngành Học kỳ đầu khóa học

Các học kỳ tiếp theo

1 Luật kinh doanh Mở lớp riêng Mở lớp riêng
2 Tài chính Mở lớp riêng Mở lớp riêng
3 Kế toán doanh nghiệp Mở lớp riêng Mở lớp riêng
4 Tiếng Anh thương mại Mở lớp riêng

 

Mở lớp riêng
5 Quản trị Mở lớp riêng Mở lớp riêng
6 Kỹ thuật phần mềm Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

7 Marketing Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

8 Quản trị nhân lực Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

9 Kinh doanh quốc tế Mở lớp riêng

 

Mở lớp riêng
10 Thương mại điện tử Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

11 Ngân hàng Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

12 Thẩm định giá và quản trị tài sản Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

 III. Thủ tục nhập học

Thí sinh trúng tuyển cần thực hiện thủ tục nhập học từ ngày 14/03/2023 đến ngày 16/03/2023 tại CỔNG NHẬP HỌC.

Lưu ý:

Sau ngày 16/03/2023, nếu thí sinh trúng tuyển không thực hiện thủ tục nhập học, Trường xem như thí sinh không có nhu cầu theo học.

– Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

– Sinh viên xem danh sách hoàn tất nhập học, danh sách xếp lớp, thời khóa biểu trên website phòng Đào tạo dự kiến 17g00 ngày 06/04/2023.

– Buổi hoạt động định hướng dành cho tân sinh viên sẽ có thông báo chi tiết sau.