Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Danh mục hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh năm 2022

I. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

STT

ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN HỒ SƠ KÈM THEO

GHI CHÚ

 

NHÓM ƯU TIÊN 1

   

1.

Đối tượng 01:    
  Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp trên 18 tháng tại Khu vực 1. + Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên

+ Bản sao Sổ hộ khẩu trường trú (hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú) tại Khu vực 1 trên 18 tháng trong thời gian học THPT hoặc trung cấp (chứng thực không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ nhập học)

Sinh viên không cần nộp “Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên” do đã nộp trong Hồ sơ nhập học

2.

Đối tượng 03:    
  – Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

– Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

+ Bản sao Quyết định cử đi học của đơn vị

+ Giấy xác nhận thời gian phục vụ tại đơn vị

 
  – Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định. + Bản sao Quyết định xuất ngũ  

3.

Đối tượng 04:    
  – Thân nhân liệt sĩ; + Giấy chứng nhận sinh viên là thân nhân liệt sĩ do phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp  
  – Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; + Bản sao Thẻ thương binh, Thẻ bệnh binh, Thẻ được hưởng chính sách như thương binh

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý hồ sơ ưu tiên

+ Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên

Sinh viên không cần nộp “Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên” do đã nộp trong Hồ sơ nhập học
  – Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; + Bản sao Quyết định xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý hồ sơ ưu tiên

+ Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên

Sinh viên không cần nộp “Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên” do đã nộp trong Hồ sơ nhập học
  – Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; + Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến

+ Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên

Sinh viên không cần nộp “Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên” do đã nộp trong Hồ sơ nhập học
  – Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

+ Bản sao Quyết định xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý hồ sơ ưu tiên (về trường hợp bị dị dạng, dị tật)

+ Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên

+ Bản sao Quyết định nhận trợ cấp hàng tháng của sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học

Sinh viên không cần nộp “Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên” do đã nộp trong Hồ sơ nhập học
 

NHÓM ƯU TIÊN 2

   

4.

Đối tượng 06:    
  – Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01; + Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên. Sinh viên không cần nộp “Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên” do đã nộp trong Hồ sơ nhập học
  – Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; + Bản sao Thẻ thương binh, Thẻ bệnh binh, Thẻ được hưởng chính sách như thương binh

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý hồ sơ ưu tiên

+ Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên

Sinh viên không cần nộp “Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên” do đã nộp trong Hồ sơ nhập học
  – Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%. + Bản sao Quyết định xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý hồ sơ ưu tiên

+ Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên

Sinh viên không cần nộp “Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên” do đã nộp trong Hồ sơ nhập học

5.

Đối tượng 07:    
  – Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;

+ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT

Hoặc Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

II. KHU VỰC ƯU TIÊN

STT

TRƯỜNG HỢP HỒ SƠ KÈM THEO

GHI CHÚ

1.

ƯU TIÊN KHU VỰC THEO TRƯỜNG THPT (03 NĂM THPT LỚP 10, 11, 12):

  Địa điểm trường mà thí sinh đã học lâu nhất trong thời gian học cấp THPT (hoặc trung cấp); nếu thời gian học (dài nhất) tại các khu vực tương đương nhau thì xác định theo khu vực của trường mà thí sinh theo học sau cùng + Bản sao Học bạ THPT (hoặc THBT, THCN, THN) Sinh viên không cần nộp “Bản sao Học bạ THPT” do đã nộp trong Hồ sơ nhập học

2.

ƯU TIÊN KHU VỰC THEO NƠI THƯỜNG TRÚ:    
  – Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng các chế độ ưu tiên, ưu đãi của Nhà nước theo quy định.

– Học sinh có nơi thường trú (trong thời gian học cấp THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 (theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ); các thôn, xã đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học cấp THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn.

+ Bản sao Sổ hộ khẩu trường trú (hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú) chứng thực không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ nhập học  
  – Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự tuyển, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo nơi thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại các khu vực có mức ưu tiên khác nhau thì hưởng ưu tiên theo khu vực có thời gian đóng quân dài hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú trước khi nhập ngũ.

+ Bản sao Sổ hộ khẩu trường trú (hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú) chứng thực không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ nhập học

+ Giấy xác nhận của đơn vị về thời gian và địa điểm đóng quân

 

Lưu ý: Giấy tờ bản sao phải có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Bản sao hay còn gọi là bản photo có công chứng.

Tin tức mới nhất