Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Danh mục hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

(Theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 và Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021)

1. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

STT

ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

HỒ SƠ KÈM THEO

NHÓM ƯU TIÊN 1
1. Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT) trên 18 tháng tại Khu vực 1 (KV1) quy định tại điểm c) khoản 4 Điều 7 của Quy chế này. – Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên

– Bản sao sổ hộ khẩu (không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ nhập học)

2. Đối tượng 03
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

– Giấy Xác nhận của đơn vị cử đi học.

 

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định. – Bản sao Quyết định xuất ngũ.
3. Đối tượng 04:
+ Thân nhân liệt sĩ;

+ Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Bản sao Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; bản sao thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bản sao Quyết định xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học.

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động TB-XH quản lý hồ sơ ưu tiên.

+ Bản sao giấy khai sinh của sinh viên.

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; + Bản sao Quyết định xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học.

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động TB-XH quản lý hồ sơ ưu tiên (về trường hợp bị dị dạng, dị tật).

+ Bản sao giấy khai sinh của sinh viên.

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; + Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động lao động trong thời kỳ kháng chiến.

+ Bảo sao giấy khai sinh của sinh viên.

NHÓM ƯU TIÊN 2
4. Đối tượng 06:
+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01; + Bản sao giấy khai sinh của sinh viên.
+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; + Bản sao thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động TB-XH quản lý hồ sơ ưu tiên.

+ Bản sao giấy khai sinh của sinh viên.

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%; + Bản sao Quyết định xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học.

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động TB-XH quản lý hồ sơ ưu tiên.

+ Bản sao giấy khai sinh

5. Đối tượng 07:
+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; + Bản sao giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012.

II. KHU VỰC ƯU TIÊN

Thí sinh phải nộp Bản sao sổ hộ khẩu (không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ nhập học) trong trường hợp được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú, cụ thể:

– Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú;

– Học sinh các trường, lớp dự bị ĐH;

– Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135; các thôn, xã đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn;

– Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại các khu vực có mức ưu tiên khác nhau thì hưởng ưu tiên theo khu vực có thời gian đóng quân dài hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.