Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học Vừa làm vừa học Chuyên ngành Luật và quản trị địa phương (Văn bằng 1)

Luật và quản trị địa phương

      – Người dự tuyển đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

      – Người dự tuyển đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản quy định hiện hành).

      – Người dự tuyển đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

     – Xét tuyển thẳng: người dự tuyển thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành;

     – Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia: người dự tuyển đã tốt nghiệp THPT quốc gia kể từ năm 2015, có tổng điểm trung bình 03 (ba) môn thi thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển theo quy định đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định;

     – Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ): Người dự tuyển có tổng điểm trung bình 03 (ba) môn học lớp 12 thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển theo quy định tuyển sinh đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh pháp lý 1,2,3,4
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Kinh tế vi mô
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Ứng dụng CNTT trong ngành luật
 • Nguyên lý kế toán
 • Nhập môn Luật học    

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 71 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Tư duy pháp lý
 • Các học thuyết pháp lý
 • Luật hiến pháp
 • Luật dân sự I 
 • Luật dân sự II 
 • Luật hành chính
 • Luật hình sự 
 • Luật đất đai
 • Luật lao động
 • Luật tố tụng hình sự
 • Luật tố tụng dân sự
 • Luật so sánh             
 • Luật kinh tế
 • Luật Thương mại quốc tế
 • Luật sở hữu trí tuệ  

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Hành chính công vụ
 • Luật tố tụng hành chính
 • Tài chính công
 • Thẩm định dự án công
 • Kỹ năng lãnh đạo khu vực công
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý

Tự chọn

 • Kế toán công
 • Quản trị tài chính các tổ chức công
 • Nhập môn Kinh tế luật
 • Kinh tế vĩ mô
 • Luật môi trường
 • Luật khiếu nại, tố cáo
 • Luật, quản trị và phát triển
 • Luật hôn nhân và gia đình
 • Luật an sinh xã hội
 • Cổ luật và văn hoá pháp lý Việt Nam
 • Luật đầu tư và quản lý tài sản công
 • Luật cạnh tranh
 • Kỹ năng hành nghề luật
 • Pháp luật và nền kinh tế số

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Khóa luận và thức tập tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

    – Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

    – Chuẩn tiếng Anh đầu ra.